Torbalı’da bir yandan tarım arazileri, bir yandan da sanayi kuruluşlarının binaları icradan satılmaya devam ediliyor. Son olarak borcundan dolayı el konulan, köklü bir firmaya ait fabrika binası, müştemilatı ve sığınağıyla Torbalı Vergi Dairesi’nden satışa çıkarıldı. Yazıbaşı Mahallesi, 362 ada 2 parselde yer alan fabrikaya biçilen değer 53 milyon TL olarak belirlendi. 29 Mayıs’ta ihaleye çıkacak olan fabrikaya çok sayıda yatırımcının ilgi göstermesi bekleniyor.

İlan detayları

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Yazıbaşı Mh. 230 Sokak No:5 Torbalı/İZMİR

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: İzmir ili Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mh. 362 ada 2 parselde 4.383,45 m² alanlı arsa üzerinde inşa edilmiş “İçerisinde İki Katlı İdari Bina, İmalathane, Depo ve Sığınak Olan Arsa” nitelikli taşınmazdır. Sanayi alanı içindedir.

3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler: Bulunmamaktadır.

4- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 53.000.000,00 (Elliüçmilyon) TL (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Harcı alıcıya aittir)

5- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 3.975.000,00 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir." kabul edilecektir.

6- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:7 Kat:7 Konak/İZMİR adresindeki İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının hizmet binasında 29.05.2024 tarihinde Çarşamba günü saat: 11:30’ da yapılacaktır.

7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir

8- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 29.05.2024 günü, saat 11:00’ e kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başkan Demir doğal üye olarak yer aldı Başkan Demir doğal üye olarak yer aldı

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 05.06.2024 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

10 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 03.04.2024