HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Marlboro işçilerinin direnişini Meclis gündemine taşıdı. Kemalbay, Philip Morris (Marlboro) Torbalı Fabrikası/ Euroserve Hizmet ve İşletmecilik Şirketi'nde sendikalaştıkları için 103 işçinin Kod 46 maddesi ile keyfi ve hukuksuz şekilde işten çıkarılmaları üzerine işçilerin; işten atılan arkadaşlarının geri alınması, ücretlerin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılması, zorunlu mesainin kaldırılması, tüm mobbing ve baskı yöntemlerine son verilmesi, sendikalı ve iş güvenceli çalışma hakkının tanınması amacıyla yapmış oldukları eylemleri meclise taşıdı.

“İŞTEN ATILMA SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞLARDIR”

Son 2 yılda Türkiye’nin büyüme rekorları açıkladığını, milli gelirden emeğin aldığı payın ise yüzde 37’den yüzde 25’e gerilediğini belirten Kemalbay, “İşçilerin sermayeye karşı çıkarlarını koruması için sendikalaşması ve örgütlü olması işçi emekçilerin tarihsel bir kazanımıdır. Ancak siyasi iktidar ucuz emek stratejisiyle işverenleri korumakta işçinin hak gasplarına göz yuman politikalar izlemektedir” dedi. Birçok iş yerinde sendikalaşan, hakkını arayan işçinin işten atıldığını söyleyen Kemalbay, “İzmir İli Torbalı ilçesinde bulunan Philip Morris (Marlboro) fabrikasında faaliyet yürüten Euroserve Hizmetleri A.Ş. işçileri anayasal haklarını kullanmak isterken her türlü baskı ve işten atılma saldırısı ile karşı karşıya kalmışlardır. Torbalı Philip Morris Fabrikası'nda hiçbir sosyal hak olmaksızın asgari ücretle taşeron olarak çalışan işçilerin insani çalışma koşullarına kavuşmak amacıyla DİSK’e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikasına üye olmaları kölelik koşullarını dayatan işveren tarafından işten atma ve sendikasızlaştırma furyası ile karşılanmıştır. Bir iş yerinde sendika olmayacak demek, kölelik düzeni olacak demektir. Philip Morris (Marlboro) işçileri sendikalaşarak ve direnerek kölelik düzenine izin vermemektedir” dedi.

KEMALBAY, BİLGİN'E ŞU SORULARI YÖNELTTİ:

480 işçinin Gıda Sanayii İşçileri Sendikasına üye olması üzerine işveren yetkililerince sendika üyesi işçilere mobbing ve baskıların arttığına dikkat çeken Kemalbay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e şu soruları yöneltti.

 • Torbalı Philip Morris Fabrikası'nda DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye olan işçiler üzerinde baskı kurulmasından, işçilerin anayasal haklarını kullanmaları önünde engel olmak için tıpkı KOD 29’la damgalayarak işten atmalarda olduğu gibi yasaların kötü niyetli şekilde kullanıldığından haberiniz var mıdır?
 • Torbalı Philip Morris Fabrikası'nda DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için mobbinge maruz bırakılarak, sürgün edilerek ve hırsızlıkla itham edilerek 103 işçinin işten çıkartılması bilginiz dahilinde midir?
 • Torbalı Philip Morris Fabrikası'nda DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye olmaları üzerine sürgün edilen ve hırsızlıkla itham edilerek 103 işçinin direnişleri ve talepleri bilginiz dahilinde midir? Bilginiz dahilinde ise ne gibi bir işlem yapılmıştır?
 • DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’nın Torbalı Philip Morris (Marlboro) Fabrikasında örgütlenmeye başladıktan sonra sendikaya bağlı işçilerin işten çıkarıldığı bilginiz dahilinde midir? İşçilerin sendikal haklarından dolayı işten çıkartılmaları iddiaları incelenmekte midir?
 • Kıdem ve ihbar tazminat ödeneğini ödememek, sendikasızlaştırmak gibi işverenin kötü niyeti için kullanılan SGK’nın Kod 46 çıkış kodunu hukuksuz ve keyfi olarak kullanan işverenlere yönelik Bakanlığınızca herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır?
 • İnsani çalışma koşulları talepleri ve sendikal haklarını kullanan işçilere karşı işveren yetkililerinin hukuka aykırı bir şekilde örgütlenme, sendikalaşma hakkını ihlal etmesi ve işçilere yönelik mobbing ve baskıları ve zorunlu mesai yaptırmasına ilişkin olarak müfettiş görevlendirilmesi yapılmış mıdır? Yapılmadı ise nedeni nedir?
 • Türkiye genelinde birçok bölgede çeşitli sebeplerle işçi eylemleri ve grevleri gerçekleşmektedir. Bakanlığınızın bu eylem ve grevlere dair bir açıklaması veya taleplerin karşılanmasına yönelik herhangi bir girişimi olmuş mudur?
 • İşçilerin hak arama mücadelesi olan grev ve direnişlere kolluğun hukuksuz müdahalesini önlemek için İçişleri Bakanlığı ile bir çalışmanız olacak mıdır?
 • Bakanlık olarak iş güvenliği yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, güvenceli, insan onuruna yakışan iş, ücret ve sendikal hakların hayata geçirildiği bir çalışma yaşamının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
 • Anayasa ile güvence altına alınan sendikal hakların korunmasının pozitif yükümlülüğünün devlete ait olduğu göz önüne alındığında, üçüncü kişilerin ve özellikle işverenin, çalışanların sendikaya üye olma ve sendikal faaliyette bulunma haklarını kullanmayı engelleyici davranışlarından kaçınması ve sırf bu haklarından yararlandıkları gerekçesi ile işten çıkarılmaları, mobbing görmeleri, ayrımcılığa, tehdit ve baskıya maruz kalmalarını önlemeye yönelik Bakanlığınızca bir çalışma yürütülecek midir?
 • Anayasa ile güvence altına alınmış olan sendikal hakların korunması için işletmelerin sendikalaşmayı engelleyici tutumlarına karşı yasaların ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının hayata geçirilmesini sağlamak ve etkin mücadele yöntemlerini belirlemek amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?
 • Sayısız sendikalaşmanın engellendiğinin kanıtlandığı dava sonucu olmasına rağmen sendikalaşmayı engellemeyi yasaklayan yasa ve yaptırımlar patronlara neden uygulanmamaktadır?
 • Bakanlığınız, emekçilerin sendika hakkını, toplu iş sözleşme hakkını, grev hakkını güvence altına almak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek üzere yasalarda ve uygulamada düzenlemeler yapmayı planlamakta mıdır?
 • Son 3 yılda sendikal örgütlenmelerinden dolayı işçileri hukuksuz bir şekilde Kod 29 ile işten atmak için işten çıkartmaya başvuran kaç iş veren ve işveren vekiline ceza verilmiştir?
 • Son üç yıldır işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkını engellemek suçundan kaş işveren ve işveren vekili ceza almıştır?