Torbalı İcra Dairesi sahibinin borçları yüzünden el konulan üzerinde fabrika ve idari binası olan tarlayı satışa çıkardı. 6 bin 180 metrekarelik fabrika binası daha önce yatak fabrikası olarak kullanılıyordu. Toplam 4 milyon 236 bin liraya satışa çıkarılacak olan fabrika binası İzmir Aydın Caddesi Yazıbaşı mevkiinde bulunuyor. İhale 16 Haziran’da 14:30 - 14:35 arasında gerçekleşecek.

İşte satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Borçlu adına kayıtlı İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mah. 2533 parsel, cilt no:26, sayfa 2544 olan taşınmaz;- Fabrika ve idari binaların kapı pencere, çelik konstrüksiyon çatıları, bina içerisinde bulunan metal aksamlı sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, elektrik tesisatı gibi yapıyı tamamlayıcı unsurlarının tamamen sökülmüş olduğu ve gayrimenkul içerisinde bulunmadığı, ahşap esaslı yapı malzemesi artıklarının atıl şekilde durduğu ve yapının mevcut hali ile kullanılamaz durumda olduğu

- Gayrimenkul içerisinde bulunması gereken tapuda kayıtlı teferruat listesindeki talimat ekinde gönderilen ticari işletme rehin sözleşmesindeki makine ve malzemelerin hiçbirinin yerinde bulunmadığı ve gayrimenkul içerisinin tamamen boşaltılmış olduğu tespit edilmiş ve buna göre değerlendirme yapılmıştır. (makine ve malzeme yönünden kıymet takdirine esas gayrimenkul tespit edilmemiştir).Müflis olan Borçlu şirket adına kayıtlı, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 2533 parsel, cilt no:26, sayfa 2544te kayıtlı FABRİKA ve idari bina olan taşınmazın ve tapuda kayıtlı teferruat listesindeki malların kıymet takdiri için yapılan keşif ve değerlendirme neticesinde;

Gayrimenkul üzerinde yapılan inceleme ile elde edilen bilgilere göre ,

-Yapının kapı, pencere, çatı sistemi, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat ve armatürlerinin tamamen sökülüp götürülmüş olduğu ve yerlerinde bulunmadığı,

1-Yapı olarak gayrimenkul arsanın ön kısmında İdari bina olarak kullanılan Zemin+1. Kattan müteşekkil betonarme yapının bulunduğu, bu yapının da kapı pencereler ile sıhhi tesisat boru ve armatürlerinin olmadığı, binanın yüksek tadilat bedeli ile kullanılabileceği idari binanın yüzölçümü 183,00 m2 x 2 = 366,00 m2dir. Yapı sınıfı 3-A olup yıpranma ve tadilat masrafları dikkate alındığında % 60 yıpranma oranı olabileceği,

2-İdari binanın arka kısmında İmalathane olarak kullanılan binaların çatı sistemi, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat ve armatürlerinin tamamen sökülüp götürülmüş olduğu ve yerlerinde bulunmadığı, seramiklerin parçalandığı duvarların olduğu, binanın yüksek tadilat bedeli ile kullanılabileceği idari binanın yanındaki imalathanelerin yüzölçümü595,00 m2 + 616,00 m2 + 91,00 m2 + 136,00 m2 = 1.438,00 m2’dir. Yapı sınıfı 2-A olup yıpranma ve tadilat masrafları dikkate alındığında %70 yıpranma ve tadilat olabileceği,

3-Taşınmazın arka kısmında boş depo olan binaların çatı sistemi, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat ve armatürlerinin tamamen sökülüp götürülmüş olduğu ve binanın yüksek tadilat bedeli ile kullanılabileceği arka tarafta depo olan binaların yanındaki imalathanelerin yüzölçümü 400,00 m2 + 328,00 m2 + 308,00 m2 = Toplam 1.036,00 m2’dir. Yapı sınıfı 2-B olup yıpranma ve tadilat masrafları dikkate alındığında %65 yıpranma ve tadilat olabileceği,

4-Taşınmazın etrafının duvar ile çevrili olduğu ve yıpranmış zemin betonları ile güvenlik kulübesi ve demir doğrama giriş kapının toplam değerinin maktulen 30.000,00 TL olabileceği,

5-Tapuda kayıtlı İpotekli Gayrimenkul içerisinde teferruat listesinde belirtilen mallardan Kıymet takdiri yapılacak herhangi bir kıymet değerinde taşınır gayrimenkul tespit edilemediği,

Bu nedenle taşınmazın üzerinde yapı değerleri yıpranmışlık ve eksiklikleri de göz önünde bulundurularak değer tespit edilmiş olup, makine değeri hesaplanmayacaktır.

-TAŞINMAZIN DEĞERİ : 4.236.504,00TL

-İMAR DURUMU: Dosyasında Belediye İmar Yazısına rastlanılmamış olup Torbalı Belediyesi’nin E-İMAR Sitesinde kısmen Park alanında kısmen de Sanayi alanında kaldığı, Kadastro parseli olduğu görülmüştür. Ayrıca Belediyede yapılan incelemede Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesine rastlanılmamıştır. Tapu kayıtlarında ÜZERİNDE FABRİKA VE İDARİ BİNASI OLAN TARLA olarak kayıtlı olduğu görülmüştür. Zemin değeri belirlenirken bu hususlar dikkate alınmıştır. Taşınmazın bulunduğu konum, imar durumu, alt yapı imkanı gibi kriterler dahilinde mukayese edilerek ve taşınmazın alanı, önemli merkezlere mesafesi, çevre tanzimi, emsallerine göre avantaj ve dezavantajları, satılabilirlik, kullanılış şekli ile yöredeki alım – satım ve kiralama ilişkileri ile bunların parasal değerleri, yakın çevresindeki emsal olabilecek benzer özelliklere sahip diğer taşınmazlarla ile ilgili yapılan araştırmaların sonucunda taşınmazın; zemin m² değeri 575,00 TL/m2,

Toplam zemin değerinin 6.180,00 m² x 575,00 TL/m2 = 3.553.500,00 TL olabileceği,

Zemin Üstü değerler:

Parsel üzerindeki yapıların değerleri, 10.03.2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği” esaslarına göre hesaplanacaktır. Bakanlar Kurulu’nun 02.12.1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranlar da dikkate alınarak tespit edilecek yıpranma oranı dahil edilerek yapıların değerleri hesaplanacaktır. Parsel üzerinde, Fen bilirkişisi tarafından gösterilen ve ölçüleri verilen yapılar değerlendirilmiş olup, yapılar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

KDV ORANI : TAŞINMAZ SATIŞI 3065 SAYILIKDV KANUNU 17/ 4-r maddesi gereğince KDV den muaf olarak satılacaktır.

1 No.lu İdari Bina Yapı sınıfı olarak 3/A sınıfında değerlendirilmiş ve mevcut durumu dikkate alınarak % 60 yıpranma oranı uygulanmıştır. Yapının Değerinin;

366,00 m2 x 1.100,00 TL/m2 x (1,00-0,60) = 161.040,00 TL,

2 No.lu İmalathaneler :Yapı sınıfı olarak 2/A sınıfında değerlendirilmiş ve mevcut durumu dikkate alınarak % 70 yıpranma oranı uygulanmıştır. Yapının Değerinin;

1.438,00 m2 x 510,00 TL/m2 x (1,00-0,70)= 220.014,00 TL,

3 Nolu Depolar: Yapı sınıfı olarak 2/B sınıfında değerlendirilmiş ve mevcut durumu dikkate alınarak % 65 yıpranma oranı uygulanmıştır. Yapının Değerinin;

1.036,00 m2 x 750,00 TL/m2 x (1,00-0,65)= 271.950,00 TL,

4- Bahçe Duvarı, Bekçi Kulübesi ve Diğer Yardımcı Yapılar maktuen30.000,00 TL,

Parsel Üzerinde Bulunan Yapı Unsurlarının Toplam Değerinin;

161.040,00 TL + 220.014,00 TL + 271.950,00 TL + 30.000,00 TL = 683.004,00 TL,

Taşınmazın Toplam değerinin = Zemin Değeri + Yapı Değerleri

3.553.500,00 TL+ 683.004,00 TL = 4.236.504,00 TL olabileceği,

NETİCE VE KANAAT

Keşif tarihi itibariyle; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 2533 parsel, 6.180,00 m² yüzölçümlü, “ÜZERİNDE FABRİKA VE İDARİ BİNASI OLAN TARLA” nitelikli borçlu şirket adına kayıtlı taşınmazın değeri : 4.236.504,00 tl den satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz T. Vakıflar bankası TAO ya ipoteklidir.

Yüzölçümü : 6.180,00 M2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : DOSYADADIR

Kıymeti : 4.236.504,00 TL

KDV Oranı : 3065 SAYILIKDV KANUNU 17/ 4-r maddesi gereğince KDV den muaf olarak satılacaktır.

Kaydındaki Şerhler :dosyasındadır

1. Satış Günü : 16/06/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : TORBALI ADLİYESİ MEZAT SALONU TORBALI İZMİR