İzmir Valiliği koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılmasını engellemek amacıyla denetimlere hız kesmeden devam ederken İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındığı bildirildi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verildi. İşte alınan kararlar;

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda, 1593 sayılı Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, koronavirüs (covid19) salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine girildiği 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge ile duyurulmuştu.

Kontrollü normalleşme sürecinde yüksek risk grubunda bulunan İlimizde ve tüm ülkemizde alınan tedbirlerle vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla 03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelge ile sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin katılımını esas alan bir yaklaşımı içeren Dinamik Denetim Modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştu.

Bu süreçte İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) verilerine göre kontrollü normalleşme dönemini içeren 115 Mart dönemi ile önceki 15 günlük dönemin kıyaslandığında ihbar sayılarında % 66’lık, re’sen yapılan denetimlerde ise % 155’lik bir artış yaşandığı görülmektedir. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline uygun şekilde denetimlerin kararlılıkla icra edilmesi ve kurallara uyma konusunda toplumsal duyarlılığı en üst seviyeye taşıyacak her türlü çalışmaya ağırlık verilmesi son derece önem taşımaktadır.

Salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş olup salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

İlimiz ve ilçelerimizde Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızın koordinesinde 17 Mart 2021 Çarşamba günü EK1’de gösterilen sayıda denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanmasına,

03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelge ile getirilen haftalık tematik denetim uygulamasına 19 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık bir program dahilinde devam edilmesine,

Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınmasına ve belediyeler, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmalarının sağlanmasına,

Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürleri tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilmesine ve denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilmesine,

Yemeiçme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülmesi gereken 1925 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibariyle denetlenecek alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesinin sağlanmasına,

Rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergileneceği denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmemesine,

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair verilerin İSDEM’e anlık olarak girilmesine ve sonuçların İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilmesine,

Yüksek risk grubundaki İlimizde %50 kapasite ile müşteri kabulüne izin verilen yeme içme yerlerinin bir kısmında kapasite sınırlamasına uygun şekilde “oturma düzeni planı” hazırlanmadığı, müşterilerin rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmediği ve fazla masa ve koltukların mekandan kaldırılmadığı gözlemlenmektedir.

Kişilerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme içme yerlerinin denetimlerinde, 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge ile getirilen “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesine ve aykırı durumların bir an evvel giderilmesinin sağlanmasına,

02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralının henüz yeterince uygulanmadığı da gözlemlenmektedir.

İçişleri Bakanlığınca bu organizasyonları yapan kişi ya da kurumlarca gerekli bildirimlerin elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla edevlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı ebaşvuru alanına modül eklemesi yapılmış olup bu tür organizasyonları gerçekleştirenler tarafından muhakkak bildirim yapılması ve bu organizasyonlarda en az bir denetim görevlisinin bulunmasının sağlanmasına,

Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı yaşandığı görülmektedir. Özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan/yaşanabilecek olan yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski bertaraf etmek/azaltmak için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbirin alınması ve vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda toplu ulaşım hizmetlerinden yararlandırılmasına,

Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılmaksızın ve maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususuna denetim faaliyetleri sırasında bilhassa dikkat edilmesine,

03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilerek denetim kapasitesinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, il özel idare denetim ekibi, oda denetim ekibi ve gıda denetim ekibinin bir an evvel oluşturulmasına, İSDEM’de yetkilendirilmesine ve sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanmasına,

Bu hükümler doğrultusunda Vali ve Kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak etkin şekilde uygulanmasına;

Uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.